Strona główna

P1030058 2Dr pr. Artur Gill, rad­ca praw­ny, czło­nek OIRP w Poz­na­niu, po ukoń­cze­niu w 1993 r. z wy­róż­nie­niem apli­ka­cji rad­cow­skiej pro­wa­dzi indy­wi­du­al­ną prak­ty­kę praw­ni­czą w kan­ce­la­rii rad­cy praw­ne­go (kan­ce­la­ria świad­czy po­moc praw­ną w zak­re­sie pra­wa ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, cy­wil­ne­go i gos­po­dar­cze­go), ab­sol­we­nt Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poz­na­niu (1990), sto­pień dok­to­ra pr. uzys­kał w 1995 r. na pod­sta­wie roz­pra­wy: „Są­do­wo­ad­mi­ni­stra­cyj­na och­ro­na sa­mo­dziel­noś­ci zwią­zków sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go”, uczeń Prof. dr. Zbig­nie­wa Ja­no­wi­cza, dłu­go­le­tni wy­kła­do­wca uni­wer­sy­tec­ki, au­tor oko­ło 30 ar­ty­ku­łów na­u­ko­wych, glos i in­nych prac z dzie­dzi­ny pos­tę­po­wa­nia przed or­ga­na­mi ad­mi­ni­stra­cji pub­licz­nej i są­da­mi ad­mi­ni­stra­cyj­ny­mi, w tym mo­no­gra­fii pt. „Sy­tu­ac­ja pro­ce­so­wa stro­ny w ogól­nym pos­tę­po­wan­iu ad­mi­ni­stra­cyj­nym i pos­tę­po­wa­niach wy­ją­tko­wych” (Wroc­ław 2010, ss. 392), spec­ja­li­zu­je się w dzie­dzi­nie pos­tę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, są­do­wo­ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, eg­ze­ku­cyj­ne­go w ad­mi­ni­stra­cji, nie­ru­cho­moś­ci i pra­wa leś­ne­go. Mie­szka z ro­dzi­ną w Poz­na­niu.